Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024,
 
 
Theo đó, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đào tạo cho các bên liên quan; đồng thời, tạo ra một cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa mang tính hệ thống, công khai minh bạch, xác thực các thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua việc kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, năm 2024 Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nội dung:

    1. Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.
    2. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
    3. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc.
    4. Xây dựng và triển khai các hoạt động kết nối và đưa sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý đã thực hiện truy xuất nguồn gốc đến người tiêu dùng Thành phố; quan tâm hoạt động liên kết với các tỉnh trong việc kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản, thực phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc về Thành phố.
    5. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các quy định, các tiêu chuẩn quốc gia, các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc.
    6. Rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố.
    7. Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố và sản phẩm, hàng hóa khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc được thực hiện khoa học, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của Thành phố và Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
    8. Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố, đảm bảo kết nối và đồng bộ với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

 Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch; các sở, ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương,…), Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

Chi tiết nội dung Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY.
Lý Cún Mùi - Chi Cục TC - ĐL- CL
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll