Mời tham gia đăng ký xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa rau quả tươi

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo về việc mời tham gia đăng ký xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi.
 
 
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng đăng ký

Các vin, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem tại https://bom.so/VenzcF)

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

II. NỘI DUNG

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Rau quả tươi, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất.

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu BM01-ĐĐK);

- Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu BM02-TMNV);

- Dự toán kinh phí thực hiện (Biểu BM03-DT);

- Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện nhiệm vụ (Biểu BM04-LLCN);

- Tóm tắt năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu BM05-NLTC).

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2024.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin PDF và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục III. 1 của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

IV. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Yêu cầu chung

- Tài liệu hướng dẫn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc như TCVN 12827:2023 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi; TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; các tiêu chuẩn liên quan và các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN  ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng để mô hình có thể áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng liên quan từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng.

- Tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng, dễ hiểu, đại chúng, có các biểu mẫu để áp dụng đồng bộ.

- Triển khai thí điểm áp dụng mô hình cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi cung ứng rau quả tươi trên địa bàn Thành phố.

2. Sản phẩm cụ thể

Bộ tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi.

3. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 31/10/2024.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

- Điện thoại: 028.393.2004.

- Website: www.chicuctdc.gov.vnwww.chicuctdc.gov.vn./.
 
Tài liệu đính kèm TẠI ĐÂY
Techport.vn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll