Sở hữu trí tuệ

TRẦN VĂN THÀNH

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Thạc sỹ
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chức vụ: 
Phụ trách phòng
Chuyên môn đào tạo: 
Công nghệ thông tin
Chuyên môn công tác: 
Sở hữu trí tuệ

TRẦN THỊ MỸ NHUNG

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Đại học
Đơn vị công tác: 
Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế

PHAN THỊ DIỆU MỸ

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
VPĐD Cục SHTT tại TP. HCM
Chức vụ: 
Chuyên viên

NGUYỄN VĂN DŨNG

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chức vụ: 
Chuyên viên
Chuyên môn công tác: 
Chuyên gia Sở hữu trí tuệ