Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

TRẦN HÀ HOÀNG VIỆT

Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
Trung tâm dịch vụ KH&CN

TRẦN VĂN THÀNH

Học hàm / Học vị: 
Đại học
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chức vụ: 
Chuyên viên