Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả KT-XH của các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN

Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả KT-XH của các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN

Ngày 30.10, tại TP Quy Nhơn, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả KT - XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016". Đề tài do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN chủ trì, TS Nguyễn Ngọc Tiến (Trường ĐH Quy Nhơn) làm chủ nhiệm.

Quang cảnh nghiệm thu

Với mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả KT - XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016; Đánh giá hiệu quả KT - XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả KT-XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

TS Nguyễn Ngọc Tiến chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu .

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát và đánh giá thực trạng về hiệu quả KT - XH của 146 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016, trong đó có 136 đề tài và 10 dự án  thuộc chương trình nông thôn miền núi. Trong đó các đề tài nghiên cứu khoa học có hiệu quả kinh tế - xã hội là trên 95%, trong đó có hiệu quả hiệu quả KT - XH  đáng kể là 12,33%. Để tài đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và trọng số đánh giá để đánh giá hiệu quả KT - XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua 7 tiêu chí đánh giá là: (1) Hiệu quả về mặt khoa học, (2) Hiệu quả về mặt công nghệ, (3) Hiệu quả về mặt kinh tế, (4) Hiệu quả về mặt môi trường, (5) Hiệu quả về mặt văn hóa - xã hội, (6) Hiệu quả về mặt thông tin và (7) Hiệu quả về mặt đào tạo. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã được đăng tải trên tạp chí Accounting. 

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá nghiên cứu có tính thực tiễn

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá nghiên cứu có tính thực tiễn, giúp các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện nghiên cứu và triển khai các đề tài/dự án sử dụng hiệu quả kinh phí đề tài, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN, cũng như góp ý để hoàn thiện nghiên cứu như cần bổ sung các giải pháp như trong thời gian đến ưu tiên đặt hàng, tuyển chọn các đề tài dự án nghiên cứu, bổ sung hiệu quả về mặt an ninh -quốc phòng, phát triển phần mềm. Kết quả đề tài "Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả KT - XH của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2016" được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu loại Xuất sắc.