Tư vấn lập dự án đầu tư

ĐỖ HUYỀN TRANG

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Tiến sỹ
Đơn vị công tác: 
Trường Đại Học Quy Nhơn
Chức vụ: 
Trưởng bộ môn