Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

HỒ THANH NHẪN

Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
Công ty TNHH MTV TM & QC Mặt Trăng Đen
Chức vụ: 
Giám đốc