Giới thiệu

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình định (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Trụ sở: 386 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.
Điện thoại: 0256. 3522206
Email: 
Web: http://sancongnghe.binhdinh.vn
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
- Lĩnh vực Ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ
+ Nghiên cứu, triển khai và ứng dụng thành tựu KH&CN, các dự án sản xuất thử nghiệm.
+ Đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ KH&CN.
+ Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 
- Lĩnh vực Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
+ Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu thống kê.
+ Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các Techmart, Techdemo, Techfest.
+ Quản lý, vận hành sàn giao dịch thiết bị công nghệ.
+ Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN.
  
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
* Lãnh đạo Trung tâm:
Trung tâm có một (01) Giám đốc và không quá (02) Phó Giám đốc.
 
* Các phòng chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ, gồm có:
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Tư vấn - Dịch vụ 
- Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển KH&CN
- Phòng Thông tin – Thống kê
- Trạm nghiên cứu thực nghiệm KHCN.

Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll